Zarządca/Administrator


Małgorzata Grzybowska-Gołoś

05-119 Legionowo

ul. Zegrzyńska 35

tel. 667 929 877

tel.stacjonarny 22/772-90-21

fax 22/772-90-21

Licencja zawodowa
nr 15240

Strefa mieszkańców

login:   hasło:

Szanowni Państwo


Mam przyjemność przedstawić ofertę mojej firmy w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami. Doświadczenie jakie posiadam w administrowaniu/zarządzaniu nieruchomościami poparte jest wieloletnim stażem w tej branży. Rozumiem potrzeby i oczekiwania różnych grup społecznych względem swojego budynku, dlatego jestem w stanie zapewnić przyjazne zarządzanie oraz najwyższą jakość usług moim klientom. Jestem osobą dobrze zorganizowaną, posiadającą wysokie umiejętności interpersonalne i wysoką skuteczność w osiąganiu określonych celów. Posiadam wykształcenie wyższe oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami, jak również pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Ponadto ukończyłam kurs księgowości oraz kosztorysowania w budownictwie. Zatrudniam wysokiej klasy specjalistów w zakresie prowadzenia gospodarki ekonomiczno-finansowej oraz nadzoru budowlanego. Firma świadczy usługi wszystkim tym, którzy poszukują bezpiecznego i profesjonalnego zarządzania i administrowania swoją nieruchomością. Współpracują z nami Wspólnoty Mieszkaniowe powstałe z zasobów Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Agencji Rolnej Skarbu Państwa jak również zasobów gminnych. Zgłaszają się do nas właściciele nieruchomości przejętych od deweloperów, zarządy wspólnot mieszkaniowych niezadowolone z dotychczasowego administratora oraz zarządy poszukujące nowej profesjonalnej obsługi swych nieruchomości.

Jako licencjonowany zarządca nieruchomości /lic. zaw. nr 15240/ proponuję Państwu:

1.Przyjazne zarządzanie/administrowanie nieruchomością wspólną

2.Prowadzenie księgowości w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami    wykorzystując oprogramowanie firmy MIESZCZANIN

3.Możliwość podglądu własnej kartoteki lokalu poprzez zalogowanie się na stronie internetowej /tzw.    e-kartoteka, której dostęp jest ograniczony dla właściciela lokalu/

4.Przygotowywanie dokumentów finansowych /wszystkie niezbędne rozliczenia właścicieli lokali,    sprawozdania, plany finansowo-gospodarcze, comiesięczne informacje o poniesionych kosztach    utrzymania nieruchomości oraz przychodach/

5.Analizowanie oraz nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z    nieruchomości

6.Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej    przez przepisy prawa budowlanego

7.Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad bieżącymi pracami konserwacyjnymi i remontowymi 8.Wizytacje nieruchomości oraz pełnienie dyżurów na terenie administrowanych przez moją firmę          nieruchomości w terminach oraz godzinach wyznaczonych przez Zarządy Wspólnot

9.Bieżącą obsługę mieszkańców-właścicieli lokali

10.Nadzór nad pracą firm sprzątających

11.Pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi, a właścicielami i użytkownikami      nieruchomości

12.Analizowanie kosztów dotyczących nieruchomości wspólnej oraz proponowanie optymalnych      rozwiązań Zarządom Wspólnot Mieszkaniowych, które mogą wpłynąć na obniżenie obecnych      kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej

Ponadto:

1. Pomagamy uregulować sprawy organizacyjno-prawne:

- notarialne usankcjonowanie sposobu zarządzania Wspólnoty Mieszkaniowej (jeśli do tej pory istniał   zapis o pełnieniu tej funkcji przez WAM),

- opracowanie na potrzeby każdej wspólnoty statutu i regulamin Wspólnoty Mieszkaniowej,

- sprawdzenie udziałów i ich stosowania w życiu gospodarczym wspólnoty,

- uzupełnienie brakujących uchwał w tym: o sposobie prowadzenia ksiąg rachunkowych i o   reprezentowaniu prywatnych własności w zakresie dostawy i odbioru mediów.

2. Porządkujemy i prowadzimy gospodarkę ekonomiczno-finansową nieruchomości

- założenia samodzielnych kont bankowych w wybranym przez prawowity Zarząd WM. banku,

- prowadzenie księgowości wspólnoty z jednoczesnym nadzorem księgowym nad płynnością środków   finansowych i rentownością Wspólnoty Mieszkaniowej,

- prowadzenie obrotu dokumentów finansowych tylko z udziałem Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej   (faktury,rachunki, przelewy, wyciągi bankowe),

- zgłaszanie w trybie natychmiastowym Zarządowi wszelkich informacji dotyczących braku środków na   rachunkach bankowych,

- sporządzanie w okresie określonym przez Zarząd raportów o stanie finansowym Wspólnoty   Mieszkaniowej,

- wypracowanie razem z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej odpowiedniej dla danej nieruchomości   polisy ubezpieczeniowej -wybór ubezpieczyciela,

- prowadzenie indywidualnych rozliczeń dla właścicieli poszczególnych lokali i dla całej wspólnoty   mieszkaniowej,

- prowadzenie czynności windykacyjnych,

- pomoc w rozliczeniu finansowym z dotychczasowym zarządcą.

3. W zakresie zabezpieczenia technicznego

- uporządkowanie dokumentacji technicznej i prawnej nieruchomości,

- pomoc w wyegzekwowaniu od byłego właściciela brakującej dokumentacji technicznej,

- prowadzenie niezbędnej dokumentacji technicznej obiektu,

- pomoc w stworzeniu planów remontowych 3 lub 5-letnich (w zależności od woli właścicieli,   wprowadzanie ich w życie i realizacja zgodnie z życzeniem właścicieli,

- pomoc w uzyskaniu wsparcia kredytowego na cele remontowe - dogodnego dla właścicieli,

- wsparcie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w działaniach zmierzających do rozpoznaniu rynku i   wyborze kontrahentów na prace i usługi realizowane na rzecz wspólnoty,

- pomoc w nadzorze nad realizacją umów zawartych przez Zarząd z kontrahentami wspólnoty,

- zlecanie przeprowadzenia przeglądów rocznych i 5-letnich budynku po zatwierdzeniu przez Zarząd   Wspólnoty Mieszkaniowej,

- pilnowanie terminów przeglądów nieruchomości wynikających z prawa budowlanego i nadzór nad ich   poprawną realizacją,

- zgłaszanie Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej niezbędnych potrzeb w zakresie

- nadzór nad skutecznością i szybkością usuwania powstałych w nieruchomości awariach.

4. W zakresie utrzymania czystości

- pomoc w wyborze firm sprzątających,

- nadzór nad prawidłowym wywiązywaniem się firm z zawartych umów ,

- egzekwowanie utrzymania odpowiedniego poziomu czystości i porządku zarówno w częściach   wewnętrznych jak i na zewnątrz nieruchomości,

- przeprowadzenie analizy kosztów wywozu nieczystości i nadzór nad poprawną realizacją wywozu,

- nadzór nad utrzymaniem terenów zielonych.

Atuty mojej firmy to:

- Każdemu budynkowi przeznaczone jest maksimum uwagi

- Dogodne godziny pracy biura dla osób pracujących do późnych godzin popołudniowych

- Pełne ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
  Polisa OC -GENERALI- nr PO/00207101/2009 na sumę 50.000,00 EUR

- Zapewnienie wysokiego poziomu obsługi budynku opierając się na doświadczeniu i wieloletniej   współpracy z firmami różnych branż

- Prowadzenie czytelnej i przejrzystej księgowości /bieżące księgowanie wpłat właścicieli/oraz analiza i   nadzór nad windykacją należności od właścicieli lokali w nieruchomości- windykacja przedsądowa   należności wobec Wspólnoty Mieszkaniowej

- Podczas pełnienia dyżurów na terenie administrowanej nieruchomości każdorazowo jestem w stanie   przedstawić bieżący stan rozrachunków na kartotekach księgowych właścicieli lokali

- Porady prawne związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości wspólnej

- Elektroniczna korespondencja z właścicielami lokali oraz Zarządem Wspólnoty

Szanowni Państwo - zarządzanie i administrowanie nieruchomościami nie musi być drogie, aby było dynamiczne i efektywne. Zarządzanie nieruchomościami przez moją firmę nie jest nastawione na ilość tylko na jakość świadczonych usług.

Wynagrodzenie administratora/zarządcy ustalane jest przeze mnie indywidualnie dla każdej nieruchomości. Jest ono uzależnione od położenia nieruchomości, powierzchni użytkowej budynku, lokali użytkowych znajdujących się w budynku, miejsc postojowych, itp. Jednak konkretnie zostanie ono ustalone w drodze negocjacji, wzajemnego porozumienia i określone warunkami umowy.

Maksymą mojej firmy jest:

PROFESJONALNE,

PRZEJRZYSTE,

PRZYJAZNE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI,
które ułatwia współpracę ze

współwłaścicielami nieruchomości.

Mam nadzieję, że przedstawiona oferta spełnia Państwa oczekiwania.

Zapraszam do współpracy

mgr Małgorzata Grzybowska -Gołoś
Lic. zaw. nr 15240

Copyright © by www.AIZN.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.      Strona Główna  |  Oferta  |  Dokumenty  |  Kontakt     Wykonał: Damian Wróblewski